Page 7 - AP program 2015 - Krødsherad kommune
P. 7

Norefjell
Krødsherad Arbeiderparti er positive til en videre utbygging på Norefjell. Utbygging må skje i samsvar med gyldige arealplaner. Det er en forutsetning at kostnader til infrastruktur/kloakk i større grad dekkes inn uten at kommunens innbyggere belastes med utgifter.
Ap vil ikke tillate hytteutbygging høyere opp i fjellet enn dagens regulerings- planer tillater.
Turist- handels- og servicevirksomheter
Trafikken på Rv 7 har alltid vært et viktig næringsgrunnlag for bedriftene i sentrum. Med ny Sokna – Ørgenvika fra juli 2014 er trafikken gjennom Noresund redusert med 55%
Statoil Noresund
Ny begrenset fritids- og næringsutbygging mot fjorden Krødsherad Arbeiderparti er positive til en begrenset bolig-, fritids- og nærings- utbygging mot fjorden nær sentrums- områdene. Dette skal gjøres i estetisk passende stil, to-tre utvalgte steder.
Først og fremst ved tettstedene Noresund og Krøderen, men også bunnen av alpinanlegget, vurderes som strategisk riktige for utbygging mot fjorden av hensyn til sentrumsutvikling.
Økt sommerturisme gjennom bygging av helårs- og fritidsboliger ved fjorden, kan sammen med økt besøk til våre turistattraksjoner bøte noe på bortfallet av trafikken fra riksvei 7.
Landbruket
Krødsherad er tradisjonelt sett en landbruksbygd. Krødsherad Arbeiderparti er positive til at Landbruks- og gårdsbedrifter skal videreutvikles og styrke næringsgrunnlaget sitt.
Ap vil i dialog med grunneierne og miljømyndigheter arbeide for hogst mellom veien og Krøderfjorden langs østsida. Denne strekningen er et utstillingsvindu for de som ferdes gjennom bygda.
Sommerattraksjoner
Kjente attraksjoner som Krøderbanen, Villa Fridheim og Norefjell er viktige elementer i den videre satsinga på sommerturisme. Det er viktig at det blir et helårstilbud til turistene. Dette vil gi et bedre grunnlag for helårsarbeidsplasser innen service, handel og turistbedrifter.
7


   5   6   7   8   9