Page 6 - AP program 2015 - Krødsherad kommune
P. 6

Arbeidsplasser og næring
Krødsherad Arbeiderparti vil være en aktiv pådriver i næringspolitikken og jobbe for etablering av nye arbeidsplasser i kommunen. Industri og annet næringsliv vil bli prioritert gjennom en styrking av arealplanområdet og aktivt oppsøkende næringsarbeid.
Vi vil ansette en næringssjef i 100% og redusere ordførerstillingen
Foto: HTS
Industrien i Krødsherad har ikke vært prioritert i de siste åra. Derfor vil Krødsherad Arbeiderparti fokusere på mer målrettet nærings-arbeid gjennom ansettelse av næringssjef. Dette arbeidet skal omfatte mer enn turisme.
Ved å legge til rette for infrastruktur og næringsbygg, samt aktivt å bearbeide interessenter i områdene rundt oss, vil vi bedre ivareta og tiltrekke oss nye arbeidsplasser.
Vi må også ha flere fora som i større grad ivaretar eksisterende bedrifter.
Arbeiderpartiet ser at nabo-kommunen Modum i stor grad lykkes med aktiv tilrettelegging for Industriarbeidsplasser.
Noen eksempler: Albert Hære AS i Vikersund, Loe betong, som arbeider med å etablere en stor ny fabrikk på Kløftefoss og Westad Industrier på Geithus. Nye Splitkon
etablerte seg nylig på Åmot med et 15 talls treforedlingsarbeidsplasser.
AP vil at industribedriftene skal bestå og videreutvikles, samt at nye etableres. Til dette kreves det et mer aktivt samarbeid med industrien for å oppnå forståelse om hvordan man best stimulerer til vekst og nyetableringer.
Innkvartering av arbeidere
Det er et voksende behov for midlertidige innkvarteringsmuligheter for arbeidstakere som bor utenfor bygda. Vi ønsker at dette skal foregå i regulerte former i framtida for å unngå kummerlige og til dels i uregulerte innkvarteringsenheter i vår kommune.
6
Illustrasjonsfoto
Vi innser at dette er nødvendig for våre bedrifter, men vi vil legge til rette for mer ideelle områder for innkvartering av arbeidstakere i kommunen gjennom dialog med næringslivet. Et mål må være at disse arbeidstakerne trives godt og på sikt flytter til kommunen. Vi trenger varig tilflytting av innbyggere til Krødsherad.


   4   5   6   7   8