Page 5 - AP program 2015 - Krødsherad kommune
P. 5

Kommunens økonomi og kommunen som eier
Økonomien til kommunen skal sikres ved innføring av eiendomsskatt. Eiere av kommunens fritidseiendommer skal bidra til kommunens økonomi i mye større grad med Arbeiderpartiet ved roret.
Kommunens veier skal vedlikeholdes, enten gjennom påvirkning av fylket eller gjennom egne budsjetter.
Krødsherad E-verk
Ap vil ikke selge ut E-verket eller andeler i Ramfoss kraftstasjon. Vi vil bruke energiprisen til igjen å markeds-føre Krødsherad som en kommune hvor innbyggere og næring har fordeler av å eie eget E-verk.
NVA-Norefjell Vann og Avløpselskap AS
Vi vil gjennomgå status, drift og framtid i en totalvurdering av behov for adskilte rensedistrikt og kommunen som eier i NVA .
Kommunens fastboende innbyggere skal i størst mulig grad skånes fra fritidsboligenes behov for investeringer i fremtidsrettede løsninger for vann og avløp.
Utbyggingsavtaler
Planlagt utbygging av veier, vann og kloakk krever store investeringer.
Alle utbyggingsprosjekter skal være bundet av utbyggingsavtaler, som sikrer at interessentene må være med å dekke sin andel av infrastruktur i bygda.
Arealplanarbeid
Som en langsiktig strategi vil vi styrke arealplanarbeidet slik at det alltid er mulig å tilby egnede tomtearealer. Disse skal utvikles i samarbeid med aktuelle interessenter. Med en aktiv næringssjef vil det gjøre kommunen attraktiv for bedrifter og gründere.
Flotte eiendommer på Norefjell

Tomt svømmebasseng for de fastboende
AP skal føre en politikk som garanterer at tjenester innenfor oppvekst, helse og omsorg opprettholdes og ikke privatiseres.
Private og kommunale interesser må ikke blandes sammen.
Habilitet i saksbehandling og vedtaksprosesser er viktig for å sikre innbyggernes tillit til kommunale tjenester. Vi vil vurdere en gjeninnføring av et til to utvalg som kan spre beslutnings-myndigheten.
5


   3   4   5   6   7