Page 4 - AP program 2015 - Krødsherad kommune
P. 4

Kommunen som arbeidsgiver
Den viktigste ressursen i kommunen er menneskene som jobber der.
Et godt partssamarbeid lokalt er viktig for hvordan Krødsherad kommune styres. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er kommunen sitt ansvar å organisere de kommunale tjenestene på en måte som gjør dem enda mer attraktive som arbeidsplasser.
Vi vil ha de beste fagfolkene nærmest innbyggeren, og vi vil som arbeidsgiver motarbeide en utvikling mot midlertidige ansettelser og løsere tilknytning til arbeidslivet for flere. Flere heltidsstillinger og faste ansettelser er avgjørende for å dekke opp behovet for kompetanse, spesielt i helsesektoren.
Vi vil bruke trepartssamarbeidet for å redusere sykefraværet i kommunen. Vårt mål er best mulige tjenester til alle kommunens innbyggere, uavhengig av hvem du er og størrelsen på lommeboken. Kvaliteten på den offentlige velferden påvirkes blant annet av arbeidsvilkårene til de ansatte.
På kjerneområder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle. Hvordan vi organiserer dette tilbudet, avhenger av hva som er best for innbyggerne.
Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. I vår kommune må det være en kultur for kontinuerlig å tenke fornyelse og forbedringer.
Arbeidskraftbehovet i kommunen vil i årene framover være stort.
Behovene vil være størst innen helse, omsorg og utdanning, men også innen tekniske fag vil det bli et økt behov for arbeidskraft med fagbrev og høyere utdanning.
Framtidas arbeidsliv vil i enda større grad etterspørre kunnskap og kompetanse hos arbeidstakerne.
Arbeiderpartiet ønsker at kommunen skal være en lærende organisasjon hvor de ansatte holder seg faglig oppdatert gjennom målrettede fagkurs og sertifiseringer, og at refleksjon over egen praksis er en naturlig del av arbeidshverdagen. Dette skal bygge på en forventning til arbeidstakerne om at de skal holde seg faglig oppdatert og en forventning til kommunen som arbeidsgiver om at den skal tilrettelegge for faglig utvikling og etter- og videreutdanning.
Å ta inn lærlinger og studenter i praksis er avgjørende for å utdanne framtidas arbeidskraft. Innholdet i og organiseringen av praksisstudiene må være relevant for den kommende yrkesutøvelsen, og sikre at studentene gis koordinert veiledning og oppfølging.
4


   2   3   4   5   6